โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว (Long Covid) ในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19