|||
TH

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

Lung Cancer

#มะเร็งปอด...

ปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Low-dose Computed Tomography (low-dose CT) ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา จึงช่วยให้ตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มต้น

ใครบ้างที่ควรตรวจ ❓

  • ผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ สูบบุหรี่ และ ผู้ที่ใกล้ชิดกับคน ที่สูบบุหรี่
  • ผู้ที่มีอาการอาการไอเรื้อรัง
  • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งปอด

สอบถามเพิ่มเติม
: 077 658 555
: https://bit.ly/35YTy3Y
: @thonburichumphon