|||
TH

แพ๊กเกจตรวจสุขภาพตา

OTC

จอประสาทตา จุดสำคัญของการมองเห็น ควรหมั่นสังเกตุและตรวจสุขภาพตา เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยง ดังนี้

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
  • ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร พร้อมดูแลดวงตาคุณ

สอบถามเพิ่มเติม
: 077 658 555
: https://bit.ly/35YTy3Y
: @tcheyeclub