Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจัดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่ 3 มีดังนี้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและวิธีการรักษาความปลอดภัย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลอาจเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยโรงพยาบาลจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
โรงพยาบาลจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล www.thonburi-chumphon.com โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อได้ที่ email info@thonburi-chumphon.com
ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ แผนกการตลาดโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร 121 หมู่ 3 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
เบอร์โทรศัพท์ : 077 658 555
อีเมล์ : dpo@thonburi-chumphon.com
Line : @thonburichumphon
ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบได้แก่
  • ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง
  • เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งอีเมล์ของท่าน